شهامتی
مدیر فروش

صادق شهامتی

00285

shahamati.pasargad@yahoo.com

09360623995

حق گو
مدیر فروش

اقدس حق گو

00337

haghgoo1938@gmail.com

09127070078

ابراهیمی
مدیر فروش

سعید ابراهیمی

0148

ebrahimi91701@gmail.com

09125696981

اسدی
مدیر فروش

اسدالله اسدی

0247

zeytooni.2009@gamil.com

09124615594

واحدی
مدیر فروش

علی واحدی

0284

ab52v@yahoo.com

09124586294

اسلامی
مدیر فروش

مهین اسلامی

0285

shahamati.pasargad@yahoo.com

09361505204

جوان پاک
مدیر فروش

محمد حسن جوان پاک

0337

javanpak@gmail.com

09125505910

ملاجان
مدیر فروش

مریم ملاجان

0400

maryam.molajan@yahoo.com

09192693518

مازندرانی
مدیر فروش

بیژن مازندرانی

0430

mazandarani.ir71@yahoo.com

09122460812

ابراهیمی
مدیر فروش

حمید ابراهیمی

0442

e.hamid52@yahoo.com

09183606743

پورصفر
مدیر فروش

جعفر پورصفر

0443

jafarporsafar@gmail.com

09194636380

كتابي
مدیر فروش

افسانه كتابي

0568

ketabi.91763097@gmail.com

09194229397

نوری
مدیر فروش

مهدی نوری

0729

mehdinouri060@gmail.com

09368847629

محبی
مدیر فروش

مهدی محبی

1086

mahdi54mohebbi@gmail.com

09124968759

 امیری مزلقانی
مدیر فروش

فاطمه امیری مزلقانی

1087

f.amiri.565@gmail.com

09126612817

محسن نژاد
مدیر فروش

آزاده محسن نژاد

1088

mohsennejad.pasargad@gmail.com

09366280328

نبی بیاتی
مدیر فروش

مهناز نبی بیاتی

1093

m.nabi.bayati@gmail.com

09362008680

فرضی پور
مدیر فروش

صادق فرضی پور

1095

sadeqfarzipour62@gmail.com

09111304198

صمدی
مدیر فروش

محمد صادق صمدی

1096

sadegh.samadi48@gmail.com

09357506332

جهانی منفرد
مدیر فروش

زهره جهانی منفرد

1097

jahanimonfared@gmail.com

09390996887

سالیانه
مدیر فروش

غلامرضا سالیانه

1098

saliane.pasargad@gmail.com

09127096244

در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری