مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد با حضور بیش از ۹۳/۳۹ درصد سهامداران روز یکشنبه اول شهریور ماه در مؤسسه آموزش عالی خاتم برگزارشد.مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد به ریاست آقای دکتر مجید قاسمی رییس هیأت مدیره این شرکت برگزارشد؛ آقایان علی اکبر امین تفرشی و مجتبی کباری به عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان در جایگاه منشی جلسه وی را در برگزاری مجمع همراهی کردند. در این جلسه گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه توسط آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره و معاون مالی و اداری بیمه پاسارگاد قرائت شد.

سپس بازرس قانونی به ارایه گزارش در خصوص گزارش توجیهی هیأت مدیره برای افزایش سرمایه پرداخت و در پایان سهامداران حاضر در جلسه پرسش های خود را در مورد افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد مطرح و پاسخ های مشروحی از هیأت رئیسه دریافت کردند.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد پس از استماع گزارش توجیهی ، ضرورت افزایش سرمایه ازسوی هیأت مدیره را با رأی اکثریت قاطع تصویب کرد تا سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۳۴,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ  ۴,۰۸۲,۴۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۶۰ % سرمایه کنونی) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه ،  افزایش سرمایه حاصل شود.

با توجه به گزارش توجیهی هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی، پیشنهاد هیأت مدیره به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:

-   تصویب افزايش سرمايه مرحله اول از مبلغ ۱,۱۳۴,۰۰۰ ميليون ريال به ۲,۰۴۱,۲۰۰ ميليون ريال (به میزان ۹۰۷,۲۰۰ میلیون ریال، معادل۸۰% سرمايه كنونی) از محل مطالبات حال شده سهامداران  و آورده نقدی، اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه.

-  اعطای اختیار به هيأت مديره شركت به منظور اجرایی نمودن مرحله دوم افزايش سرمايه از مبلغ ۲,۰۴۱,۲۰۰ میلیون ريال به مبلغ ۴,۰۸۲,۴۰۰ ميليون ريال (به میزان ۲,۰۴۱,۲۰۰ میلیون ریال، معادل ۱۸۰% سرمايه كنونی) از محل مطالبات حال شده سهامداران  و آورده نقدی.


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری