بازخريد بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري سالانه ۲/۴درصد است

در سال هاي اخير(۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري، بيمه ايران رتبه اول، بيمه پاسارگاد رتبه دوم و بيمه كارآفرين رتبه سوم را كسب كرده اند.

شركت هاي بيمه داراي حدود ۴ ميليون بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري هستند و نسبت بازخريدي اين بيمه ها طي ۶ سال اخير سالانه ۲/۴ درصد بوده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، بررسي ها نشان مي دهد تعداد بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري جاري شركت هاي بيمه طي دوره ۱۳۸۸ تا  آذر ۱۳۹۳ بالغ بر  ۳,۹۱۹,۴۶۳  فقره است كه اين ميزان نسبت به سال ۱۳۸۸حدود ۱۸۰ درصد رشد داشته است.  در دوره مذكور ۸ شركت بيمه  ديگر به بازار عرضه و فروش بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري افزوده شدند. در سال هاي اخير(۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري، بيمه ايران رتبه اول، بيمه پاسارگاد رتبه دوم و بيمه كارآفرين رتبه سوم را كسب كرده اند. ميزان بازخريد بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري در دوره ۱۳۹۳- ۱۳۸۸، به طور متوسط برابر ۲/۴ درصد بوده است.
بر اساس اين گزارش، بيمه‌هاي عمر به سه دسته كلي بيمه‌هاي خطر فوت، بيمه‌هاي به شرط حيات و بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري (مختلط) تقسيم مي شوند. در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري، چنانچه بيمه شده در طول مدت بيمه، فوت كند سرمايه بيمه به اضافه سرمايه گذاري انجام شده تا زمان فوت به استفاده كننده بيمه نامه پرداخت مي گردد و در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه نامه، سرمايه بيمه به بيمه شده پرداخت مي شود.
يكي از شرايط قرارداد بيمه عمر و سرمايه گذاري اين است كه چنانچه بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه انصراف دهد، مي تواند ارزش بازخريد بيمه نامه خود را براساس ارقام  مندرج در جدول پيش بيني تعهدات بيمه گذار و بيمه گر دريافت نمايد. طبق مقررات شرط بازخريد صرفاً براي بيمه نامه هاي  عمر و سرمايه گذاري قابل اعمال است.
جدول زير تعداد بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري و نسبت بيمه نامه هاي بازخريدي به كل بيمه نامه هاي صادره را از سال ۱۳۸۸ تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۳ به تفكيك نشان مي دهد.

دوره

تعداد بيمه نامه هاي جاري (تجمعي)

تعداد بيمه نامه هاي صادره هرسال

تعداد بيمه نامه بازخريدي

تعداد كل بيمه نامه جاري و بازخريد شده

نسبت بيمه نامه هاي بازخريدي به كل بيمه نامه ها

۱۳۸۸

۱,۴۰۱,۷۸۵

***

۳۴,۴۹۲

۱,۴۳۶,۲۷۷

۲/۴%

۱۳۸۹

۱,۷۱۶,۹۸۹

۳۱۵,۲۰۴

۴۶,۵۳۷

۱,۷۶۳,۵۲۶

۲/۶%

۱۳۹۰

۲,۰۰۵,۳۲۲

۲۸۸,۳۳۳

۵۰,۲۲۲

۲,۰۵۵,۵۴۴

۲/۴%

۱۳۹۱

۲,۳۸۳,۳۰۹

۳۷۷,۹۸۷

۶۳,۱۴۲

۲,۴۴۶,۴۵۱

۲/۶%

۱۳۹۲

۳,۱۹۴,۷۹۸

۸۱۱,۴۸۹

۷۱,۶۰۶

۳,۲۶۶,۴۰۴

۲/۲%

نه ماهه منتهي به۳۰/۹/۱۳۹۳

۳,۹۱۹,۴۶۳

۷۲۴,۶۶۵

۸۳,۱۴۲

۴,۰۰۲,۶۰۵

۲/۱%

منبع : مديريت نظارت مالي


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری