شورای عالی بیمه به تازگی «آيين­­ نامه گزارشگري و افشاي اطلاعات مؤسسات بيمه» را تصوب و دو آئین نامه دیگر را مورد بازبینی قرار داده است.

آيين‌نامه شماره ۸۸
شوراي­عالي بيمه به استناد ماده ۱۷ و در اجراي مواد ۵، ۴۳، ۵۵ ،۵۹ و ۶۳ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­گري، قانون تجارت، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين­نامه اجرايي آن و مقررات مربوط در آيين­نامه‌هاي مصوب شوراي­عالي بيمه و به منظور استقرار نظام حاكميت شركتي در صنعت بيمه، در جلسه مورخ ٢٥ اذر ٩٣، «آيين­­نامه گزارشگري و افشاي اطلاعات مؤسسات بيمه» را مشتمل بر ۱۲ ماده به شرح ذيل تصويب كرد.


آيين نامه شماره ۸۱ و مكمل آن
مكمل آيين‌نامه مقررات تعيين حق بيمه انواع رشته‌هاي بيمه‌اي
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، مقررات تعيين حق بيمه پوشش‌هاي بدني و مالي بيمه اختياري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را به شرح ذيل اصلاح نمود كه بدينوسيله جهت اجرا ابلاغ مي شود:
۱- آيين نامه شماره ۸۱ «مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته هاي بيمه اي» را به شرح زير اصلاح و به عنوان مكمل آيين نامه مذكور (آيين نامه شماره ۸۱.۲) تصويب نمود:
- عبارت « و مازاد آن» در تبصره ذيل ماده ۱ اين آيين نامه حذف مي‌گردد.


آيين‌نامه شماره ۷۲ و مكمل هاي آن
شوراي‌عالي بيمه در اجراي بندهاي ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ٢٧ تير/۱۳۹۱ "آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث" را مشتمل بر ۳ ماده به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- حداكثر تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث معادل ۸۰ درصد تعرفه‌هاي مقرر در تصويب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ١٩ ارديبشهت ١٣٩٠ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت (تعرفه حق‌بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث) تعيين مي‌گردد.
ماده ۲- ساير ضوابط مربوط از جمله ميزان و نحوه اعمال تخفيف و يا افزايش حق‌بيمه، تابع تصويب‌نامه فوق‌الاشاره خواهد بود.
ماده ۳- اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ جايگزين آيين‌نامه تعرفه پوشش‌هاي مازاد مالي و بدني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ ١٩ شهريور ١٣٨٦(آيين‌نامه شماره ۵۶) مي‌گردد.


آيين‌نامه شماره۷۲/۱
مكمل آيين­ نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل
شوراي­عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، مقررات تعيين حق­ بيمه پوشش‌هاي بدني و مالي بيمه اختياري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را به شرح ذيل اصلاح نمود كه بدينوسيله جهت اجرا ابلاغ مي­شود:

۲- مواد زير را جايگزين مواد ۱ و ۲ آيين­ نامه شماره ۷۲ «آيين­ نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» و به عنوان مكمل آيين‌نامه مذكور (آيين­نامه شماره ۷۲/۱) تصويب نمود:

ماده ۱- مؤسسات بيمه مجازند با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه شماره ۸۱ و عوامل مؤثر در ارزيابي ريسك نسبت به تعيين تعرفه حق‌بيمه هر يك از پوشش‌هاي بدني و مالي بيمه اختياري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث اقدام نمايند.

ماده ۲- چنانچه بيمه­ گذار متقاضي خريد يكي از پوشش­ هاي بدني يا مالي اختياري باشد اجبار وي به خريد پوشش اختياري ديگر ممنوع است.

ماده ۳- در صورتي كه هر يك از بيمه­ گذاران بعد از افزايش قانوني مبلغ ريالي ديه اقدام به خريد الحاقيه نمايند اين الحاقيه تا سقف تعهدات قانوني جديد مشمول ضوابط بيمه اجباري شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۴- حق­ بيمه پوشش­ هاي اختياري مالي يا بدني صرف نظر از تغييرات مبلغ ريالي ديه تا پايان مدت اعتبار بيمه­ نامه تابع ضوابط حق­ بيمه پوشش­ هاي اختياري بيمه شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسات بيمه موظفند حق­ بيمه هر يك از پوشش­هاي بدني و مالي اختياري را به صورت جداگانه در بيمه­ نامه شخص ثالث درج نمايند.

اين مصوبه از تاريخ ۱۳۹۳/۱۰.۱۵ لازم‌الاجرا است.


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری