آگهیپذیرهنویسیافزایشسرمایهشركتبيمهپاسارگاد (سهامیعام)

ثبتشدهبهشمارۀ۲۹۰۰۷۰باشناسهملی۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام، مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ و جلسه هیأت مديره مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و مجوز شماره ۳۰۹۵۴۸۱۰۲/۹۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۹۴۴۰۲۱۶۵۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گرديد سرمايۀ شرکت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۰۴۱ر۲ ريال به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۵۱ر۲ ريال منقسم به ۰۰۰ر۵۰۰ر۵۵۱ر۲ سهم ۰۰۰ر۱ ريالی به شرح زير افزايش يابد:

۱/  سرمايه فعلی شرکت: ۲,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

۲/  مبلغ افزايش سرمايه: ۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

۳/  مبلغ سرمايه پس از افزايش ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ :ريال

۴/ ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ريال

۵/ تعداد سهام عرضه شده: ۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰ سهم

۶/  نوع سهم: عادی با نام

۷/ محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايۀ شرکت از محل و به تفکیک زير انجام خواهد شد:

۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۸/ موضوع افزايش سرمايه:

رعايت الزامات بیمه مرکزی و افزايش ظرفیت شرکت به منظور افزايش قبول ريسک و توانگری مالی

۹/ به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ تعداد ۲۵ حق تقدم خريد سهم جديد تعلق می گیرد. بديهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰/ سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهی به علت تغییر نشانی و يا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دريافت ننمايند، می توانند جهت دريافت گواهینامۀ مربوطه به نشانی مندرج در بند ۱۲ اين آگهی مراجعه نمايند.

۱۱/ مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد ، ۶۰ روز از تاريخ انتشار اين آگهی می باشد.

۱۲/ سهامداران محترمی که تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد بر اساس موارد بیان شدة زير اقدام نمايند:

-  سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، بهای سهام جديد را تأمین نمی کند، می بايست ظرف مهلت مقرر بهای سهام يا مابه التفاوت آن را به حساب شماره ۱۱-۲۰۱۵۹-۸۱۰-۲۲۵ اين شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبۀ فاطمی کد ۲۲۵ واريز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان دکتر فاطمی-  خیابان هشت بهشت- شماره ۲ - طبقه سوم -مديريت سرمايه گذاری و امور سهام کد پستی :  ۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷ ارسال نموده و يا مدارک را به نشانی يکی از شعب شرکت بیمه پاسارگاد در سراسر کشور تحويل و رسید دريافت نمايند.

- سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خريد سهام جديد، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جديد می باشند، می بايست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران-خیابان دکتر فاطمی- خیابان هشت بهشت - شماره ۲ - طبقه سوم -مديريت سرمايه گذاری و امور سهام کد پستی:  ۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷ ارسال نموده و يا مدارک را به نشانی يکی از شعب شرکت بیمه پاسارگاد در سراسر کشور تحويل و رسید دريافت نمايند.

۱۳/  در صورت عدم تمايل به مشارکت در افزايش سرمايه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذيره نويسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طريق فرابورس ايران اقدام نمايند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق تقدم خريد سهام شرکت، خريداران نهايی می بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسی نسبت به واريز بهای سهام جديد به حساب شماره  ۱۱-۲۰۱۵۹-۸۱۰-۲۲۵  اين شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبۀ فاطمی کد ۲۲۵ واريز کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهی حق تقدم خريد سهام جديد را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران-خیابان دکتر فاطمی- خیابان هشت بهشت - شماره ۲ – طبقه سوم -مديريت سرمايه گذاری و امور سهام کد پستی :  ۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷ ارسال نموده و يا مدارک را به نشانی يکی از شعب شرکت بیمه پاسارگاد در سراسر کشور تحويل و رسید دريافت نمايند.بديهی است در صورت عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهای اسمی، سهام جديد به آن ها تعلق نخواهد گرفت.

۱۴/  حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ايجاد شده، توسط شرکت از طريق فرابورس ايران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزينه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم :

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذيره نويسی بر عهدة ناشر است.

- ناشر، شرکت تأمین سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر،تخلف و يا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل يا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.

- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعايت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأيید مزايا، تضمین سودآوری ويا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

- ساير افرادی که تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در فرابورس ايران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سايت اينترنتی شرکت به نشانی  www.pasargadinsurance.ir مراجعه و يا با شمارة تلفن ۸۲۴۸۹  تماس حاصل نمايند.

- گزارش توجیهی هیأت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونی در اين خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جديد در سايت اينترنتی شرکت به نشانی www.pasargadinsurance.ir  و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.Codal.ir در دسترس می باشد.


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری