پنج سال از تاسیس بیمه پاسارگاد گذشت و برنامه 5ساله اول آن به پایان رسیده است، این شرکت با توسعه بیمه های عمرو همکاری های مشترک بانک و بیمه فعالیت خود را آغازکرد و طی چند سال گذشته توانست طرح های جدیدی به بازاربیمه کشورمان عرضه کند.

درخصوص عملکرد بیمه پاسارگاد درپایان برنامه 5ساله اول این شرکت گفت و گویی را با معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد انجام داده ایم، او اعتقاد دارد اگربرنامه ریزی دقیق باشد و تمامی عوامل یک شرکت همسو با آن حرکت کنند حتی دربازارآشفته و مبتلا به دامپینگ هم می توان به درستی کار کرد و خواسته های سهامداران را پاسخگو بود. مشروح این گفت و گو درادامه می آید:

با توجه به گذشت 5 سال ازفعالیت بیمه پاسارگاد عملکرد این شرکت را دردوره 5ساله چگونه ارزیابی می کنید؟

همانطور که می دانید بیمه پاسارگاد براساس یک برنامه تجاری مشخص فعالیت خود را آغازکرد، برنامه ای که درآن اهداف وچشم اندازشرکت تدوین شد . اگربخواهیم عملکرد شرکت را نسبت به این برنامه ارزیابی کنیم باید بگویم فعالیت ها ی شرکت جلوترازبرنامه است . از اصلی ترین اهداف بیمه پاسارگاد توسعه بیمه های عمر، توسعه خدمات مشترک بیمه و بانک و توسعه محصولات جدید و عرضه آن به بازاربیمه کشوربود که در5 سال گذشته برای اجرای اولیه تمام محورهای تعیین شده اقدامات موثری انجام گرفت به طوری که حاصل تلاش5 سال ابتدایی عرضه 150 هزاربیمه نامه “عمروتامین آتیه” به بازاراست که با استقبال و مقبولیت خوبی روبه روشد؛ اینک نزدیک به 150هزارنفرازهموطنان با خرید بیمه عمر و تامین آتیه ازخدمات بیمه پاسارگاد استفاده می کنند.

اولویت بعدی دربرنامه 5 سال اول توسعه خدمات بیمه ای به بانک بود، اولین قدم با عرضه بیمه حادثه سپرده گذاران بانک پاسارگاد برداشته شد که با استقبال مشتریان مواجه شد ؛ پس از 3ماه علاوه برآن بیمه نامه آتش سوزی برای همین گروه به اجرا درآمد که یک میلیون و 300 هزارنفر ازسپرده گذاران بانک پاسارگاد تحت پوشش بیمه حادثه و آتش سوزی منازل مسکونی قرارگرفتند.

ارایه خدمات نوین بیمه ای درتوسعه همکاری ها ی بانک و بیمه با ارایه طرحی درسال 89 ادامه یافت، این طرح که پس ازمطالعه بازار به اجرا درآمد سپرده گذاران بانک را براساس مبلغ سپرده به 6 گروه تقسیم کرد و هرگروه با توجه به میزان سپرده تحت پوشش بیمه هزینه های بیمارستانی قرارگرفتند. این بیمه نامه به دنبال امضای تفاهم نامه فی ما بین مدیران بانک و بیمه پاسارگاد با هزینه های بانک پاسارگاد اجرایی شد که درنوع خود منحصرو تبدیل به طرح موفقی شد.

به دنبال موفقیت همکاری مشترک بانک و بیمه پاسارگاد برای سپرده گذاران بانک، تصمیم گرفته شد تا طرح دیگری برای جامعه بیش از 40 هزارنفری سهامداران بانک نیز اجرایی شود. که بر اساس این طرح کلیه سهامداران حقیقی متناسب با مبلغ سرمایه آنان در سهام بانک تحت پوشش بیمه های حادثه و آتش سوزی منازل مسکونی قرارگرفتند .

درمجموع اگر بخواهیم عملکرد و فعالیت 5 سال گذشته بیمه پاسارگاد را به صورت خلاصه جمع بندی کنیم آخرین محور، توسعه شبکه فروش است . طبق برنامه درپایان سال 90 قراراست شعب بیمه پاسارگاد به 50 شعبه و تعداد نمایندگان به بیش از1800 نماینده افزایش یابد.

البته برخی ازنمایندگان به صورت عمومی و برخی به صورت تخصصی درامرفروش بیمه های عمرفعالیت خواهند داشت.


آیا برنامه ای برای توسعه فعالیت ها و استقلال نمایندگان تخصصی بیمه های عمردارید؟

البته همانطورکه اشاره شد هدف اصلی بیمه پاسارگاد توسعه بیمه های عمراست که تحقق این هدف بزرگ توجه ویژه به ساماندهی شبکه فروش را می‌طلبد. ازاین رو دربهره برداری از شبکه فروش، بیمه پاسارگاد تصمیم گرفت “سازمان فروش بیمه های عمر” را به مرحله اجرا درآورد . در این راستا، نتایج مطلوبی حاصل شده است که با بازنگری مقررات و ضوابط به دستاوردهای بهتری در آینده دست خواهیم یافت.

درجمع بندی این بحث جا دارد یادآورشوم، بیمه پاسارگاد در5 سال اول فعالیت دو بارمورد ارزیابی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت،یک بار در سال 86 دربین بیمه های خصوصی و بار دوم درسال 88 دربین بیمه های دولتی و خصوصی به عنوان بیمه برتردرتوانایی ایفای تعهدات انتخاب شد.

شرکت بیمه پاسارگاد از شرکت های بیمه پیشرو در ارایه خدمات بیمه ای به مشتریان بانک است،لطفا دراین خصوص بیشترتوضیح دهید؟

اولین خدمت بانک پاسارگاد به جامعه بیمه گذاران پرداخت حق بیمه آنها ازمحل تبلیغات بانک بود، به جای تبلیغات، بانک پاسارگاد حق بیمه گروه یک میلیون و 300 هزارنفری سپرده گذاران خود را پرداخت کرد و آنها تحت پوشش بیمه پاسارگاد قرارگرفتند .بیمه پاسارگاد نیزبرای رفاه بیمه گذاران خود طی مذاکراتی از بانک پاسارگاد خواست تا “ذخایر بیمه های عمر” به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات ازسوی بانک پذیرفته شود؛ اینک مدت زمان زیادی ازصدوربیمه عمرو تامین آتیه دربیمه پاسارگاد نمی گذرد اما بیمه پاسارگاد تا سقف ذخایربیمه نامه به عنوان ضامن بیمه گذاران بیمه عمرتامین آتیه به بانک پاسارگاد معرفی می شود تا آنها بتوانند از تسهیلات و اعتبارات بانک بهره مند باشند ؛با توجه به آغازطرح فوق این امر از اوایل سال 91 به بهره برداری می رسد.


درمجموع ازتوسعه بیمه های عمرو تامین آتیه درشرکت بیمه پاسارگاد راضی هستید؟

همانطور که دربخش اول اشاره شد یکی از اهداف توسعه بیمه های عمر بیمه نامه خاصی تحت عنوان بیمه عمر و تامین آتیه بود . خوشبختانه این طرح در بیمه پاسارگاد متکی به کار کارشناسی،IT ، محاسبات فنی و آکچوئری اجرا شد که از بعد اجرایی و فنی، مدیریت انسانی و تربیت شبکه فروش درجایگاه مطلوبی است به طوری که دربرنامه 5 ساله دوم تصمیم گرفته شده حوزه فروش را تکمیل کنیم برای تنوع خدمات درکناربیمه های عمرزمانی، تشکیل سرمایه و پس انداز که تاکنون عرضه می شده طرح "مکمل بازنشستگی " درمرحله اجرا قراردارد؛ همچنین درسال 90 بیمه عمرو تامین آتیه به صورت خانوادگی به مرحله اجرا درآمد که یک فرد و خانواده او تحت پوشش قرارمی گیرند که طرح جالبی است.

مدیریت بیمه های عمروتامین آتیه در نظر دارد با همکاری بانک فعالیت خود را توسعه داده و بیمه مشترکی تحت عنوان “ بیمه عمر و پس انداز “ عرضه نماید که دراین طرح بخش بیمه عمر را بیمه پاسارگاد وبخش پس انداز را بانک پاسارگاد مدیریت خواهند کرد . هدف این است که دربرنامه 5ساله دوم حجم عمده ای ازپرتفوی شرکت بیمه پاسارگاد متعلق به بیمه های زندگی باشد.


درحال حاضرسهم بیمه های زندگی ازپرتفوی بیمه پاسارگاد چه میزان است؟

طبق آخرین اطلاعات مدیریت مالی، سهم بیمه های اشخاص ازکل پرتفوی شرکت نزدیک 40درصد است که به طور تخمینی 50درصد ازاین میزان مربوط به بیمه های عمرو تامین آتیه و عمرپس اندازی است. این اتفاق برای بیمه پاسارگاد سرمایه با ارزشی است وسهم این پرتفوی طی برنامه ریزی های انجام شده هرساله بیشتر خواهد شد.

آیا سقف سنی دربیمه های عمرو تامین آتیه بیمه پاسارگاد با توجه به تصویب شورای عالی بیمه افزایش می یابد؟

بیمه مرکزی تا این لحظه به صورت رسمی افزایش سقف سنی را اعلام نکرده است بلکه درهفته های اخیربه طورغیررسمی اعلام شد شورای عالی بیمه سقف سنی بیمه گذاران عمر را تا 100 سال افزایش داده است ؛به دنبال اعلام رسمی، بیمه پاسارگاد نیزمتناسب با سیاست های بیمه مرکزی سقف سنی بیمه های عمررا افزایش می دهد.


لطفا برنامه 5 ساله دوم بیمه پاسارگاد را برای اطلاع سهامداران و بیمه گذاران خود اعلام کنید؟

یکی ازسیاست های بیمه پاسارگاد درانجام فعالیت های خود داشتن برنامه مدون و مشخص 5 ساله و درچارچوب آن برنامه سالانه است با تجربیاتی که بیمه پاسارگاد به دست آورد ازاوایل سال 90 برنامه 5ساله دوم را که ازسال 91 آغازو تا پایان سال 95 ادامه دارد تدوین کرد. دراین برنامه که با عنوان “پاسارگاد 95” نام گذاری شده، اهداف کیفی و کمی مشخصی تعیین شده است ؛ برنامه هایی برای تمامی بخش ها مانند تولید حق بیمه و پرداخت خسارات، مالی-اداری، ساختار و سیستم ها و شبکه فروش تعریف شده است.

به منظورتحقق اهداف برنامه نیز با دعوت از کارشناسان برجسته صنعت بیمه، شورایی تشکیل شده تا با استفاده ازتجربیات آنان و توانمندی سرمایه انسانی بیمه پاسارگاد برنامه 5ساله دوم تدوین و به مرحله اجرا درآید. طبق برنامه، تولید حق بیمه درپایان برنامه 5 ساله دوم باید سهم این شرکت را ازکل بازاربیمه کشور به 6 درصد افزایش دهد.همچنین ترکیب همگون پرتفوی شرکت کماکان حفظ شود .

درعین حال به موازات اجرای برنامه، بیمه نامه های موجود مورد بازنگری قرارگیرد تا چنانچه اشکالاتی وجود دارد رفع و بیمه نامه اصلاح شده براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی صادرشود ضمن آنکه طراحی بیمه های جدید همچنان جزو اهداف برنامه است.

شما از ارایه طرح های نو ومصمم به پذیرفتن ریسک های جدید گفتید اما اشاره ای به اینکه این ریسک ها چگونه مدیریت خواهند شد،نداشتید؟

اتفاقاً ارزیابی ریسک چهارمین محوربرنامه 5ساله دوم است که با بررسی و مدیریت فنی، محاسباتی و مالی، ریسک ها مدیریت خواهند شد. درواقع محوراصلی شرکت روش های مناسب ارزیابی ریسک، کنترل و کاهش ضریب خسارت ازطریق نظارت برخسارت های ساختگی است.

محور دیگر به کارگیری روش های نوین در ارزیابی و پرداخت خسارت است ؛ از جمله می توان به روش های گوناگونی مانند برون سپاری فعالیت ارزیابی خسارات، راه اندازی سیستم جدید دریافت و پرداخت خسارت، استفاده از خدمات کارشناسان رسمی و مستقل دربرآورد خسارت رشته‌های مختلف، فراهم نمودن ساز و کار مناسب جهت پرداخت خسارات، خود اظهاری زیان دیدگان دربیمه های بدنه با توجه به شناخت بیمه گذاران، ترویج روش های ایمنی و پیشگیری از وقوع خسارت و بررسی عوامل موثر درکاهش خسارت با استفاده ازسیستم ایمنی اشاره کرد.


آیا برنامه ای برای توسعه و سازماندهی مدیریت شعب شرکت هم دارید؟

با توجه به این امر که بحث سازماندهی مدیریت شعب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است می توان گفت در بیمه پاسارگاد سازماندهی مدیریت شعب به صورت منطقه ای با هدف تمرکززدایی در اولویت برنامه ها قرار دارد. در این میان، تاسیس شعب جدید و افزایش تعداد شعب از50 به 80 شعبه، ایجاد دفاترخودگردان خدمات بیمه ای که موظف به صدور بیمه نامه وپرداخت خسارت است، توسعه شعبه های تخصصی بیمه های عمرو تامین آتیه نیزازمحورهای برنامه 5 ساله دوم است.


آیا برنامه ای برای آموزش سرمایه انسانی هم دارید؟

توجه به سرمایه انسانی یکی از اهداف و سیاست های بیمه پاسارگاد است. باید برنامه‌های خاصی برای توسعه ظرفیت شرکت از طریق تربیت سرمایه انسانی ازجهت کمی و کیفی تدوین و به مرحله اجرا درآید. درکناراین برنامه ها، نمودارسازمانی شرکت با تفکیک وظایف مدیریت بیمه های اموال و اشخاص مورد تجدید نظرواقع می شود. طرح “سلامت اداری”، برنامه های آموزشی، استقرارو بهره برداری بیشترازخدمات انفورماتیک که به دنبال انعقاد قرارداد با شرکت خدمات کامپیوتری گروه مالی پاسارگاد “فناپ “ به بهره برداری خواهد رسید؛ این سیستم از اوایل سال 91 با عنوان “برنامه جامع عملیات بیمه ای” به مرحله اجرا درمی آید ؛ البته این طرح به صورت بخشی آماده بهره برداری است و به صورت تدریجی سایر بخش ها وارد خواهند شد که اجرای کامل آن تحول خاصی دربازاربیمه کشوربه وجود می آورد . امیدوارم با اجرای درست برنامه 5 ساله دوم، بیمه پاسارگاد بتواند فعالیتی فراترازبرنامه سالانه داشته باشد.


چندی پیش خبرورود بیمه پاسارگاد به فرابورس اعلام شد. چه اقداماتی دراین زمینه صورت گرفته است؟

برای ورود به بورس و یا فرابورس درهفته های اخیرجلسات مختلفی با فرابورس داشتیم و مطالعات کامل درهیات مدیره انجام شد تا براساس مصلحت شرکت انتخاب شود بیمه پاسارگاد وارد بورس شود یا فرابورس که با توجه به جهاتی، این شرکت وارد فرابورس می شود که طبق برنامه تا پایان آذرماه این اتفاق رخ می دهد و ازاین طریق خرید و فروش سهام برای سهامداران تسهیل می شود.


آیا امسال هم مجمع عمومی صاحبان سهام درفروردین ماه برگزارمی شود؟

مدیریت مالی شرکت مانند سال های گذشته صورت های مالی را آماده خواهد کرد و شرکت ازاین منظرمشکلی ندارد، اما ازآنجا که امسال بیمه پاسارگاد آماده ورود به فرابورس است و این امربه دنبال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح صورت می گیرد ؛ دراین صورت انتظارنداشته باشید مجمع عمومی شرکت به آن سرعت برگزارشود . البته مدیریت مالی تلاش خواهد کرد مانند سال های قبل، اولین مجمع صنعت بیمه را دربین شرکت ها برگزارنماید و برای سهامداران مانند گذشته حرف های بسیارشنیدنی ازنوید توسعه و رشد شرکت داشته باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری